بیمارستان پورسینا
پاییز1400
برگ پاییزی
زمستان 1400
برف

اخبار واحد توسعه تحقیقات بالینی

برپایی جلسه دفاع از پایان نامه دستیار بیهوشی آقای دکتر امین کریمی

برپایی جلسه دفاع از پایان نامه دستیار بیهوشی آقای دکتر امین کریمی

1401/07/14
امضای تفاهم نامه همکاری بین مرکز تحقیقات تروما جاده ای  و اداره کل بهزیستی کشور*

امضای تفاهم نامه همکاری بین مرکز تحقیقات تروما جاده ای و اداره کل بهزیستی کشور*

1401/06/06
تفاهم نامه همکاری در راه اندازی سیستم ثبت مراقبت های ویژه ایران ( دانشگاه علوم پزشکی شیراز با واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا

تفاهم نامه همکاری در راه اندازی سیستم ثبت مراقبت های ویژه ایران ( دانشگاه علوم پزشکی شیراز با واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا

1400/11/12
برپایی جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی پزشکی عمومی خانم مریم ژاله پرور

برپایی جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی پزشکی عمومی خانم مریم ژاله پرور

1400/11/12
جلسه دفاع پایان نامه  دانشجوی پزشکی عمومی آقای پیمان لطفی

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی پزشکی عمومی آقای پیمان لطفی

1400/11/12
برپایی جلسه دفاع از پروپوزال دانشجوی پزشکی عمومی علی جعفرپور

برپایی جلسه دفاع از پروپوزال دانشجوی پزشکی عمومی علی جعفرپور

1400/11/06
برپایی وبینار

برپایی وبینار " نحوه جستجو در پایگاه های اطلاعاتی برای مطالعات مرور نظامند "

1400/11/06
وبینار

وبینار " نحوه جستجو در پایگاه های اطلاعاتی برای مطالعات مرور نظامند " توسط سخنران : خانم دکتر حمیده حکیمی ( دکترای پرستاری )

1400/10/29
جلسه دفاع از پروپوزال دانشجوی پزشکی عمومی خانم نیلوفر حامدی

جلسه دفاع از پروپوزال دانشجوی پزشکی عمومی خانم نیلوفر حامدی

1400/10/28
برپایی جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی پزشکی عمومی آقای سید حافظ روضاتی

برپایی جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی پزشکی عمومی آقای سید حافظ روضاتی

1400/10/27
دفاع از پروپوزال دانشجویان پزشکی عمومی خانم ها : فاطمه سحرخیز و مطهره بلوکی

دفاع از پروپوزال دانشجویان پزشکی عمومی خانم ها : فاطمه سحرخیز و مطهره بلوکی

1400/10/19
دفاع پروپوزال دانشجوی پزشکی عمومی نیکو کریم زاد

دفاع پروپوزال دانشجوی پزشکی عمومی نیکو کریم زاد

1400/09/24
برپایی جلسه دفاع پایان نامه خانم ها نازنین محمدی و راضیه علیزاده

برپایی جلسه دفاع پایان نامه خانم ها نازنین محمدی و راضیه علیزاده

1400/09/15
دفاع پروپوزال دانشجویان پزشکی عمومی خانم ها : پردیس رمضانی و سحرگنجه خسروی

دفاع پروپوزال دانشجویان پزشکی عمومی خانم ها : پردیس رمضانی و سحرگنجه خسروی

1400/09/02
دفاع از  پایان  نامه  دستیار طب اورژانس خانم دکتر مریم بخشنده

دفاع از پایان نامه دستیار طب اورژانس خانم دکتر مریم بخشنده

1400/09/02
دفاع از پروپوزال دانشجوی پزشکی عمومی فاطمه شیبانی

دفاع از پروپوزال دانشجوی پزشکی عمومی فاطمه شیبانی

1400/08/30
برپایی جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی پزشکی عمومی نغمه بزرگ نیا

برپایی جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی پزشکی عمومی نغمه بزرگ نیا

1400/08/23
برپایی جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی پزشکی عمومی خانم زهرا حقانی

برپایی جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی پزشکی عمومی خانم زهرا حقانی

1400/08/12
آرشیو
آرشیو
آرشیو