آئین نامه واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و شوراهای پژوهشی - بیمارستانهای آموزشی

تلاش جهت توسعه پژوهشهای کاربردی و گسترش مرزهای دانش موجب شکل گیری تفکر حمایت از تحقیقات بالینی با استفاده از ظرفیتهای بالقوه بیمارستانها و اعضا هیئت علمی دربیمارستانهای آموزشی- درمانی از طرف معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد.بر این اساس واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و شوراهای پژوهشی بیمارستانها با هدف ترغیب و توانمندسازی اعضای هیئت علمی و فراهم نمودن تسهیلات جهت انجام پژوهش در بیمارستان های آموزشی تشکیل می شوند.


لینک دانلود آیین نامه : PDF File

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400