عنوان صورتجلسه طرح

تاریخ جلسه

صورتجلسه

بررسی ارتباط بین فاصله QT با پیامد مرگ در بیماران خونریزی داخل بافت مغزی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا رشت

95/8/12

pdf 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
آخرین بروز رسانی : 26 مرداد 1400