حیطه های تحقیقاتی

اقتصاد بهداشت در سطوح مختلف ارائه خدمات (Health Economy)

بررسی کیفیت زندگی وسبک زندگی گروههای مختلف جامعه (Quality of Life & Lifestyle)

بررسی عوامل خطر بیماریهای قلبی وعروقی (Cardiovascular Risk Factors)

تروما جاده ای واورژانس پیش بیمارستانی (Road Trauma and Pre-hospital Emergency System)

طب سالمندان (Geriateric)

بکارگیری مدل های خطی در مطالعات پزشکی (Linear Regression Models)

تحلیل داده های طبقه بندی شده (Categorical Data Analysis)

تحلیل داده های بقاء (Cox Proportional Hazard Model)(Survival data analysis)

کارآزمایی بالینی (Clinical Trail)

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400